"“Ik vind beeldzorg zo fijn omdat ik het altijd kan bellen om mijn verhaal kwijt te kunnen, zo heb ik minder piekergedachten en heb ik meer rust. Ik zal beeldzorg altijd blijven bellen.” "

Door een client die beeldzorg gebruikt

Beeldzorg: dag en nacht ondersteuning als het even niet meer gaat. 

De Beeldzorgcoalitie wil cliënten optimaal ondersteunen in het gewone leven ervaren met behulp van beeldzorg. Beeldzorg ondersteunt mensen met een beperking in het dagelijks leven. Dat gebeurt via een eenvoudige tablet met beeld en geluid. Mensen met een beeldzorgaccount kunnen 24/7 inbellen bij de beeldzorgcentrale.

In de beeldzorgcentrale werken professionele begeleiders die de inbeller ondersteunen als er iets in het dagelijks leven even niet meer gaat of als de inbeller bepaalde handelingen niet zelfstandig kan of mag uitvoeren. Naast contact met de beeldzorgcentrale kan degene met een beeldzorgaccount ook mensen uit zijn netwerk toevoegen aan de tablet. Op deze manier kan de fysieke ondersteuning uitgebreid worden met een online netwerk van familie, vrienden en professionals. 

Sinds 2017 eigen regie met beeldzorg

Vanaf 2017 vormen zorgorganisaties ASVZ, De Waerden, en Triade Vitree de Beeldzorgcoalitie. Twee jaar daarvoor was De Waerden gestart met een pilot beeldzorg ondersteund door het
programma In voor zorg! van het ministerie van VWS. De resultaten waren zo goed dat de dienstverlening via beeldzorg bij De Waerden werd geïmplementeerd. De andere organisaties
sloten daarbij aan. Inmiddels maken meerdere organisaties gebruik van de diensten van de Beeldzorgcoalitie. Sinds 2017 eigen regie met beeldzorg

Vanaf de start zijn de uitgangspunten hetzelfde gebleven, namelijk betrouwbaarheid en eenvoud. De Beeldzorgcoalitie heeft speciaal voor de zorg een veilig en betrouwbaar
beeldzorgprogramma ontwikkeld waarmee iedereen overweg kan. Geen extra knoppen waarmee je per ongeluk het beeld of geluid uitzet. Eén druk op de knop en je hebt contact met de beeldzorgcentrale. Eenvoudiger kan niet. Betrouwbaar en eenvoudig

Alle professionele begeleiders op de beeldzorgcentrale werken met dezelfde gesprekstechniek. Deze gesprekstechniek is gebaseerd op die van de kindertelefoon en aangepast aan de zorg voor mensen met een beperking. Hiermee kunnen zij altijd, ongeacht achtergrond en type vraag, cliënten verder helpen in hun dag. Cliënten ervaren op hun beurt de betrouwbaarheid dat ze altijd, ongeacht tijdstip en medewerker, goed geholpen worden.

De Beeldzorgcoalitie werkt met acht geschakelde zorgposten verdeeld over drie locaties in Nederland. In 2023 waren ruim 2300 cliënten aangesloten en werden ruim 70.000 gesprekken
succesvol gevoerd.

Op weg naar zelfredzaamheid


Efficiency en kostenbesparingen zijn gunstige neveneffecten van beeldzorg, maar vormen niet het leidende principe. De Beeldzorgcoalitie gaat uit van de toegevoegde waarde van beeldzorg voor de cliënten. Gecombineerd met andere (fysieke) vormen van ondersteuning biedt het hybride maatzorg en draagt het bij aan menswaardige zorg. Ervaringen van cliënten zijn positief.

✓ Minder stress
✓ Betere dagstructuur
✓ Hulp op het moment dat het nodig is
✓ Frequentere, korte contactmomenten
✓ Vergroten van competenties en zelfvertrouwen en daarmee een positief effect op de zelfredzaamheid
✓ (Langer) zelfstandig wonen

Hogere caseload zonder hogere werkdruk

Beeldzorg biedt ook de mogelijkheid om organisatorische en financiële uitdagingen of verplichtingen aan te gaan. Denk hierbij aan:
✓ Hogere caseload zonder hogere werkdruk
✓ Beter voldoen aan contractvoorwaarden van financiers
✓ Kostenbesparing door minder reisbewegingen
✓ Alternatief voor slaapdiensten
✓ Zorg op afstand voor cliënten met verblijf op de buitenlocaties
✓ Afschalen ondersteuning voor cliënten met behandeling
✓ Als waakvlam bij afbouwen van ondersteuning

Kosten en besparingen

Het voordeel van beeldzorg en de inzet van de beeldzorgcentrale is zowel kwalitatief als financieel. De resultaten verschillen per cliënt en casus, omdat de inzet van beeldzorg maatwerk betreft. Daarnaast is een deel van de opbrengsten, zoals de werkdrukvermindering of terugdringen van escalaties, nog niet gekwantificeerd en vraagt dat nader onderzoek.

De inzet van beeldzorg biedt de mogelijkheid om een deel van de fysieke contactmomenten om te zetten naar beeldzorgmomenten. In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van ambulante
ondersteuning van twee uur per week. In de reguliere situatie zijn dat twee huisbezoeken per week. In de nieuwe situatie is het hybride zorgmet één uur huisbezoek door de vaste
begeleider, één gepland beeldzorggesprek van 20 minuten met de vaste begeleider en 24/7- ondersteuning door de beeldzorgcentrale.

Een aansluiting bij de Beeldzorgcoalitie kost €168,- per maand inclusief tablet en service. Hiervoor wordt de organisatie en de cliënt volledig ontzorgt wat betreft de aansluiting en de werking van beeldzorg. Alleen kijkend naar de inzet van de vaste begeleiding levert dit per cliënt, per maand een besparing op van ruim € 90,-.

website fotos 59